Mobiliteitsraad
Jaarverslag 2021

Voorwoord

2021 was het tweede volledige werkjaar in de samenstelling conform het nieuwe oprichtingsdecreet van de MORA. We hebben ondertussen dus al langer gewerkt in crisismodus dan onder normale omstandigheden.

Dankzij de digitale technologie, het nieuwe werken, de flexibele inzet van het secretariaat en een goede samenwerking tussen onze leden en de actoren betrokken bij de beleidsvorming slaagden we erin om het voorbije jaar 30 adviezen en een mobiliteitsverslag binnen de gevraagde termijn aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement op te leveren. De werkzaamheden in de MORA-commissies Goederenvervoer en Personenvervoer hebben hier zeker een belangrijke bijdrage aan geleverd.

In zijn Mobiliteitsverslag speelt de MORA in op het duidelijk plausibel geworden perspectief dat elektrificatie van de aandrijftechnologie biedt als oplossing voor de verschoning van de mobiliteitssector. In dit verslag tonen we aan dat het voor de Vlaamse Regering zinvol kan zijn, zeker voor de personenmobiliteit, om maximaal in te zetten op 100% elektrificatie van de vervoerssystemen.

De vorige Vlaamse Regering had voor de invoering van Basisbereikbaarheid heel brede kaderdecreten opgeleverd. Voor de uitvoering hiervan was vorig jaar een stroom van erg inhoudelijk sturende uitvoeringsbesluiten noodzakelijk. Het is zeer positief dat het maatschappelijk middenveld via de MORA-adviesprocedure sterk betrokken bleef bij deze verdere uitrol van dit nieuwe openbaar vervoerssysteem.

Het klimaatthema was ook in onze raad nooit van de agenda. De dynamiek van het Europese project ‘Fit for 55’ en de hierop aansluitende visie in de Vlaamse Veerkracht zorgde hier voor een reeks debatten, overleg en adviezen. Zeker rond dit thema was het feit dat quasi alle activiteiten virtueel georganiseerd moesten worden een extra hindernis om te komen tot een gedragen consensus.

De MORA is erin geslaagd om tussen twee coronagolven door met minister Peeters uitgebreid te debatteren over haar Beleids- en begrotingstoelichting 2022. Het werd een constructieve dialoog waarin onze leden de kans kregen om verschillende nuances bij onze adviezen aan te brengen.

Tot slot wil ik alle leden van de Mobiliteitsraad en de commissies bedanken voor hun inzet en bereidheid om het streven naar een goed advies in consensus keer op keer waar te maken. Ook dit jaar hebben we hiervoor kunnen rekenen op de input en ondersteuning van het departement MOW.

Veel leesplezier!

Daan Schalck, voorzitter