Mobiliteitsraad
Jaarverslag 2022

Voorwoord

In 2022 hebben we het overleg terug op een normale manier kunnen aanvatten. Een tegensprekelijke dialoog blijkt dan toch een noodzakelijke voorwaarde te zijn om rond technisch complexe beleidsbeslissingen tot genuanceerde maatschappelijk gedragen adviezen te komen.

Met adviezen over de verdere uitrol van basisbereikbaarheid, regelgevende wijzigingen aan de GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen en aan de lage-emissiezones, de Vlaamse luchtvaartvisie, en het klimaatthema was de agenda van de raad steeds goed gevuld.

Dit jaar ging de tweede helft van de huidige legislatuur in en dus was het opportuun om na te gaan hoever de Vlaamse Regering opgeschoten is met de ambitieuze, duurzame en slimme voorstellen die werden opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024.

In het Mobiliteitsverslag 2022 richtten we ons daarom op het thema ‘modal shift’. In het regeerakkoord nam dit thema, zowel voor goederenvervoer als voor personenmobiliteit, een prominente plaats in als globale oplossing voor de vele uitdagingen waar het beleidsdomein voor staat. De focus komt hierbij volledig te liggen bij de maatregelen die modal shift mogelijk moeten maken. Zo verglijdt de focus op de onderliggende doelstelling, namelijk het bereiken van een vlot, milieuvriendelijk, efficient en veilig mobiliteitssysteem naar de achtergrond.

Elementen uit dit Mobiliteitsverslag zullen zeker worden meegenomen als we een memorandum voor de nieuwe legislatuur voorstellen. Net als de veranderende rol van de overheid en de wens om flexibeler en adaptiever om te gaan met investeringen, maatregelen en de benodigde financiële middelen.

Tot slot wil ik alle huidige leden van de Mobiliteitsraad en de commissies niet alleen bedanken voor hun technische inbreng, maar ook voor hun inzet en bereidheid om het streven naar een goed advies in consensus keer op keer waar te maken. Ook dit jaar hebben we hiervoor kunnen rekenen op de input en ondersteuning van het departement MOW.

Veel leesplezier!

Daan Schalck, voorzitter