Mobiliteitsraad
Jaarverslag 2023

Voorwoord

In dit jaarverslag brengen we een overzicht van hoe de Mobiliteitsraad van Vlaanderen als advies- en overlegorgaan het afgelopen jaar zijn rol heeft gespeeld. Met adviezen over o.a. de fietshelmplicht, de premie voor zero-emissievoertuigen, enkele wijzigingen aan de kilometerheffing voor vrachtwagens, het Vlaams Energie- en Klimaatsbeleidsplan 2021-2030 en de hervorming van het rijbewijs, was de agenda van de raad steeds goed gevuld. In totaal bracht de MORA in 2023 22 adviezen uit.

Het afgelopen jaar werd ook onze samenstelling hernieuwd en verwelkomden we enkele nieuwe leden en experten. Tegelijk namen we afscheid van Daan Schalck, die meer dan 15 jaar voorzitter was van de MORA. Op 15 juni nam Sas van Rouveroij de fakkel over. Op dinsdag 26 september vierden we samen met het Vlaamse mobiliteitsmiddenveld de 15de verjaardag van de MORA. Meer dan 130 beleidsmakers, mobiliteitsdeskundigen, sociale partners en experten waren aanwezig tijdens dit event in het Vlaams Parlement.

2024 biedt zich aan als een belangrijk jaar, niet in het minst omwille van de verkiezingen. Daarom werd het afgelopen jaar sterk ingezet op het schrijven van een memorandum 2024-2029 waarmee we bouwstenen voor het beleid aanleveren om de volgende legislatuur duidelijke stappen te zetten richting het mobiliteitssysteem van de toekomst. Het perspectief is een mobiliteitssysteem dat in eerste instantie veilig en duurzaam is, maar evenzeer vlot, toegankelijk en betaalbaar.

Tot slot wil ik alle huidige leden van de MORA en de commissies niet alleen bedanken voor hun technische inbreng, maar ook voor hun inzet en bereidheid om het streven naar een goed advies in consensus keer op keer waar te maken. Ook dit jaar hebben we hiervoor kunnen rekenen op de input en ondersteuning van het departement MOW.

Veel leesplezier!

Tim Buyse, algemeen secretaris