Geen gecontroleerde liberalisering voor taxi’s

    De parlementaire commissie Mobiliteit en Openbare Werken keurde op 31 januari 2019 het ontwerpdecreet ‘Individueel bezoldigd personenvervoer’ goed.

    Het nieuwe decreet voorziet in verregaande wijzigingen van de taxiwetgeving, die ook binnen de MORA steun vinden. Deze ambitieuze hervorming brengt echter ook grote maatschappelijke risico’s met zich mee. Daarom had de MORA in zijn advies oplossingsrichtingen voorgesteld die het mogelijk maakte om de liberalisering meer gecontroleerd te laten plaatsvinden. Een dynamische prijsvork en een duidelijkere categorisering zouden meer voordelen bieden voor zowel de sector als de klant.

    Het is betreurenswaardig dat deze voorstellen zo weinig aandacht kregen in het parlementaire debat, en er geen politiek antwoord kwam op de voorstellen van de MORA. Voor de MORA is het belangrijk om met de stakeholders verder te blijven wegen op de concretisering van dit decreet. Op korte termijn zal hij een aanzet geven voor de invulling van de uitvoeringsbesluiten, de oprichting van een observatorium en de periodieke evaluatie van het decreet.

    Thema's en trefwoorden