Ontwerpdecreet basisbereikbaarheid goedgekeurd in parlementaire Commissie MOW

  De parlementaire commissie Mobiliteit en Openbare Werken keurde op 21 maart 2019 het ontwerpdecreet basisbereikbaarheid goed. Het gaat nu naar de plenaire vergadering waar het binnenkort wordt besproken en gestemd.

  De MORA lichtte op 7 februari 2019 zijn advies over het voorontwerp van decreet basisbereikbaarheid toe op de eerste hoorzitting hierover in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. De MORA ondersteunt de ambitie van de Vlaamse Regering om deze legislatuur het decretaal kader van basisbereikbaarheid vast te leggen maar stelde ook vast dat veel strategische elementen nog moeten worden uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten. Uit de toelichting is gebleken dat er sinds ons advies van 19 september 2018 meer duidelijkheid is over een aantal elementen die de Vlaamse Regering wil uitwerken in uitvoeringsbesluiten.

  Daarom gaven we, aansluitend op onze toelichting, via een brief aan welke elementen uit ons advies enkel met een decretale wijziging kunnen worden geregeld. De MORA vroeg om het wegwerken van vervoersarmoede als doelstelling op te nemen in het decreet en de decretale basis te voorzien voor een stakeholdermanager per vervoerregio en een onafhankelijke MaaS-regulator. Daarnaast adviseerde de raad om de opmaak van lokale mobiliteitsplannen te ondersteunen met subsidies en het departement Omgeving en de provincies een decretaal vastgelegde plaats te geven in de vervoerregioraden. De relevante spooroperator en spoorwegbeheerder moeten verplicht worden uitgenodigd in de vervoerregioraad.

  De MORA is tevreden dat veel van deze voorstellen de nodige aandacht kregen in het parlementaire debat. De raad betreurt echter dat enkel het voorstel om het decreet aan te passen om lokale mobiliteitsplannen te kunnen subsidiëren, werd weerhouden.

  Het ontwerpdecreet basisbereikbaarheid vertrekt van een duidelijke hiërarchie in mobiliteitsplanning. Daarom vindt de raad het ook spijtig dat het Mobiliteitsplan Vlaanderen en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog niet politiek werden gevalideerd.

  De MORA zal, op basis van de bereikte consensus in onze vier adviezen, blijven meedenken in het verdere beleidsproces en zal nog constructieve voorstellen formuleren bij de verdere totstandkoming en uitwerking van de uitvoeringsbesluiten.

  Op 29 maart 2019 organiseren de MORA, TreinTramBus, en Netwerk Duurzame Mobiliteit alvast een studiedag over basisbereikbaarheid in het Vlaams Parlement. Meer informatie over de studiedag en een inschrijvingsformulier vindt u hier.

  Thema's en trefwoorden