Wat doen we?

De MORA is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

De MORA adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid en de openbare werken in Vlaanderen en brengt advies uit over voorontwerpen en voorstellen van decreet, ontwerpen van besluit en ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met de Staat of met andere gemeenschappen en gewesten,  het te voeren begrotingsbeleid inzake mobiliteit, met inbegrip van de meerjareninvesteringsplannen van de entiteiten die bevoegd zijn voor verkeer en vervoer, en  exploitaties van het geregeld vervoer.

Deze adviezen moeten ondermeer bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie en het formuleren van de krachtlijnen van het te voeren beleid inzake mobiliteit.

De Mobiliteitsraad volgt en interpreteert maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit en levert reflecties over de beleidsnota’s en brengt tevens advies uit over beleidsvoornemens, beleidsplannen en Europese regelgeving of internationale verdragen die worden voorbereid.

De MORA brengt jaarlijks een Mobiliteitsverslag uit en in het verlengde hiervan wordt er vijfjaarlijks een mobiliteitsrapport uitgebracht dat een analyse bevat van de mobiliteitsproblematiek op middellange en lange termijn.