Mobiliteitsverslag 2015

Voorblad Mobiliteitsverslag 2015De Mobiliteitsraad Vlaanderen stelt jaarlijks een Mobiliteitsverslag op. Het Mobiliteitsverslag 2015 vat aan met de kerncijfers die een algemene situering van de mobiliteit in de voorbije verslagperiode mogelijk maakt.

In zijn Mobiliteitsverslag 2015 heeft de Mobiliteitsraad zoals steeds getracht een visie te formuleren op thema’s die nauw aansluiten bij de actuele beleidsagenda. De MORA gaat er in dit verslag van uit dat het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen in deze legislatuur verder zal worden afgewerkt.

De MORA wil dat het Mobiliteitsplan een gedragen plan wordt dat een kader kan aanreiken om ons mobiliteitssysteem te wapenen voor de uitdagingen van de toekomst. Het belang van een goed gevoerd participatietraject mag in deze niet onderschat worden zoals ook uit de verschillende voorgaande adviezen blijkt.

Door proactief een beeld te schetsen van drie maatschappelijke thema’s en vraagstukken die bij de verdere afwerking van het Mobiliteitsplan zeker aan bod zullen komen: hoe gaan we om met infrastructuurcapaciteit, hoe organiseren we ons openbaar vervoer of wat moet een optimale vorm van beprijzen zijn. Dit zijn thema’s waarbij het maatschappelijk middenveld erg betrokken is.

De MORA geeft met dit Mobiliteitsverslag een voorzet om samen met Vlaamse Regering en Vlaams Parlement dit debat ten gronde te voeren.