Advies aanpassing gevaarlijke goederen binnenvaart

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts

De MORA gaf op 26 januari advies over de aanpassing van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren of ADN. De internationale overeenkomsten voor het vervoer worden tweejaarlijks geactualiseerd. De richtlijn die deze actualisatie regelt moet omgezet worden in de Vlaamse regelgeving.
Aangezien het hier gaat om een procedurebesluit en de technische aard van de aanpassingen aan de ADN regelgeving, formuleert de MORA geen specifieke bemerkingen.
Wel benadrukt de raad het belang van transparantie en communicatie en vraagt hij aan de Vlaamse Regering om initiatieven te nemen voor een gedegen verspreiding van de informatie over de aanpassingen aan de diverse stakeholders.