Advies Beleidsbrief Mobiliteit en Openbare werken 2010-2011

  Hilde Crevits

  In het eerste deel van zijn advies doet de Mobiliteitsraad een aantal voorstellen in het politieke debat die de functionaliteit van de Beleidsnota's en Brieven voor het maatschappelijk debat kunnen verhogen.

  Voor de voorliggende beleidsbrief zou dit concreet betekenen dat hij een geactualiseerde omgevingsanalyse zou bevatten, de uitdagingen vanuit andere beleidsdomeinen of actieplannen in kaart zou brengen, en aangeeft hoe de adviezen van de Mobiliteitsraad het voorbije begrotingsjaar hebben doorgewerkt in het beleid.

  De Mobiliteitsraad volgt de prioriteiten zoals de minister deze naar voorschuift met name duurzaamheid, hoogwaardige logistiek met hoge toegevoegde waarde, verkeersveiligheid, infrastructuur en de beheersovereenkomsten. De MORA benadrukt dat ook de bereikbaarheid van economische poorten, het thema duurzaam woon-werkverkeer en elektrische mobiliteit absolute aandacht van het beleid verdienen.

  De Mobiliteitsraad vraagt om bij de conceptfase van het shuttledecreet betrokken te worden

  De MORA maakt hierbij wel enkele kanttekeningen:

  De MORA vraagt het begrip duurzaamheid concreter te gebruiken.Er is een trendbreuk nodig naar duurzaamheid. Daarvoor is coördinatie tussen verschillende beleidsdomeinen aangewezen.Bij het uitwerken van acties om logistiek activiteiten aan te trekken, meer nadruk te leggen op het aspect hoge toegevoegde waarde en werkgelegenheid zoals ook aangegeven in Pact 2020. En dit te doen met open democratische structuren.Er zijn bijkomende inspanningen noodzakelijk om de vooropgestelde doelstellingen i.v.m. verkeersveiligheid te halen. Het is belangrijk dat snel duidelijk wordt of de voorstellen van de minister voldoende effectief zijn om een bijsturing te veroorzaken.