Advies beroepscompetenties binnenvaartpersoneel

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Het voorontwerp van besluit over de beroepscompetenties voor binnenvaartpersoneel regelt de omzetting van Richtlijn 2017/2397 die voorziet in een gemeenschappelijke stelsel van beroepskwalificaties gebaseerd op vereiste competenties. In zijn advies  formuleert de MORA geen concrete opmerkingen bij het voorontwerp zelf.  Eerder formuleerde de raad immers op eigen initiatief een advies waarin hij zijn bezorgdheid uitte over de mogelijke negatieve gevolgen van een te rigide omzetting van de Richtlijn voor de zij-instroom in de binnenvaart en waarin hij erop aandrong om de stakeholders nauw te betrekken.  De minister nam de bekommernissen en de vraag van de MORA ter harte en zette een ruim overlegtraject op waarbij samen met de stakeholders wordt gezocht naar mogelijkheden om de zij-instroom op de arbeidsmarkt van de binnenvaart te optimaliseren.
Wel vraagt de MORA dat omwille van de urgentie van de problematiek het voorziene overleg met de betrokken sectoren zo snel mogelijk effectief te voeren.

 

Contact