Advies betreffende de basisbereikbaarheid wat betreft de mobiliteitsmonitoring en voortgangsrapportage

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
BVR ter uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid, wat betreft de mobiliteitsmonitoring en de voortgangsrapportage

De Mobiliteitsraad is al lang vragende partij voor een uitgewerkt en functioneel mobiliteitsmonitoringsysteem. Het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende mobiliteitsmonitoring en voortgangsrapportage zet daartoe een belangrijke stap. Op 28 februari gaf de MORA zijn goedkeuring aan het advies over dit ontwerpbesluit.

De raad legt in dit advies nogmaals de link tussen monitoring, mobiliteitsplanning en basisbereikbaarheid. Vanuit dit oogpunt beveelt hij aan om het mobiliteitsmonitoringsysteem zo uit te werken dat het nauwgezet opvolgen van de voortgang van beleidsdoelstellingen op Vlaams, regionaal en lokaal niveau mogelijk wordt. De raad stelt een aantal concrete wijzigingen voor die volgens hem het ontwerpbesluit kunnen versterken. Hij vraagt bijvoorbeeld om te voorzien in jaarlijkse voortgangsrapportages van de regionale mobiliteitsplannen in plaats van één rapport per legislatuur, alsook om de integratie van data van publieke en private spelers te realiseren. Ook het definiëren en monitoren van een bredere set thematische indicatoren is belangrijk voor de MORA, inclusief bereikbaarheidsindicatoren en doorstroming

Ten slotte vraagt de MORA uitdrukkelijk om niet te wachten op de finale goedkeuring van dit BVR en gerelateerde wetgeving om met behulp van zijn aanbevelingen een performant en toegankelijk monitoringsysteem te realiseren. Daarbij moeten de verzamelde data beschikbaar zijn voor alle belanghebbenden binnen het beleidsdomein (lokale besturen, politiezones, het mobiliteitsmiddenveld, mobiliteitsaanbieders, etc.) en niet enkel intern gebruikt worden door het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

 

Contact