Advies conceptnota hervorming Vlaamse taxiregelgeving

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts

​De Mobiliteitsraad gaf op 5 mei 2017 zijn goedkeuring aan het advies over de conceptnota 'Hervorming Vlaamse Taxiregelgeving'.

De conceptnota ‘Hervorming Vlaamse taxiregelgeving’ focust op het bezoldigd niet-geregeld personenvervoer. De MORA vindt de conceptnota een goede eerste aanzet voor het maatschappelijk debat over de innovatie en hervorming van het collectief personenvervoer. De keuze voor een conceptnota zorgt ervoor dat er ruimte is voor een maatschappelijk debat met het Vlaams Parlement en het mobiliteitsmiddenveld.

De Mobiliteitsraad ontwaart echter twee maatschappelijke breuklijnen die aan een grondiger debat moeten worden onderworpen alvorens de principes van de conceptnota kunnen worden omgezet in regelgeving. Het veranderende verwachtingspatroon van de reiziger en de innovatieve ontwikkelingen binnen het collectief personenvervoer zijn belangrijke aandachtspuntten in dit sterk veranderende landschap.

In het advies formuleert de raad reflecties op de krijtlijnen zoals die zijn geformuleerd in de conceptnota aan de Vlaamse regering. Deze reflecties nemen de vorm aan van vijf maatschappelijke uitgangspunten voor de hervorming van het collectief personenvervoer en het taxivervoer. De MORA engageert zich om het platform te zijn voor verdere consultatie en participatie rond de hervorming van de Vlaamse taxiregelgeving en de bijhorende maatschappelijke discussie. Een uitgebreide evaluatie van de bestaande taxiregelgeving is hierbij cruciaal.

Ten slotte staat de MORA in zijn advies stil bij het participatie- en evaluatietraject van de taxiregelgeving en benadrukt hij het belang van goed overleg met het Brussels Hoofdstedelijk gewest en de vervoersoperatoren.