Advies containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen

advies op vraag
Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Eind 2017 is een alternatievenonderzoeksnota voor het project opgemaakt waarin acht mogelijke alternatieven voor extra capaciteit werden voorgesteld. Begin 2018 werden de onderzoeken van de acht alternatieven afgerond.

Politiek overleg leidde echter tot een bijkomend negende alternatief. Dit bijkomend alternatief wordt voorgesteld en gemotiveerd in een tussennota die een uitbreiding is van de alternatievenonderzoeksnota, waarbij het negende alternatief op dezelfde wijze onderzocht moet worden als de andere acht alternatieven. In tegenstelling tot het tot dan doorlopen participatie- en communicatietraject, is de manier waarop het negende alternatief werd ingebracht en gecommuniceerd geenszins transparant te noemen.

In het advies vraagt de MORA onder meer om voor alle alternatieven de mobiliteitsimpact op de hoofdwegen scherper en dynamischer in beeld te brengen en daarbij verder te kijken dan de locaties waar congestie wordt gecreëerd. Daarbij moet ook grondig worden bekeken of de voorziene infrastructuur voldoende capaciteit bevat voor alle modi, zeker in het licht van de ambitieuze doelstellingen op het vlak van de modal split.

De MORA uit in het advies tevens de bezorgdheid over wat de gevolgen zullen zijn voor het project indien de uitgebreide lijst aan infrastructuurmaatregelen uit het referentiescenario niet allemaal (tijdig) zijn uitgevoerd. Een sensitiviteitsanalyse wordt daarom voorgesteld.