Advies handhaving bijzonder wegtransport

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stelt een aantal wijzigingen voor aan het besluit van 22 januari 2021 over de handhaving bij de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport. Belangrijkste element van het besluit is de invoering van een aangepaste boetecatalogus.
De MORA is een uitgesproken voorstander van een rechtvaardige handhavingsregeling voor bijzonder wegtransport maar betreurt het dat er bij de voorbereiding en de opmaak van het voorontwerp van besluit geen overleg is geweest met de sector van het wegvervoer.
Voorts vindt de MORA dat er bij het controle- en handhavingsbeleid extra aandacht moet zijn voor de medeverantwoordelijkheid van de verlader.
De MORA stelt vast dat op het terrein chauffeurs en transportondernemingen steeds vaker onder druk gezet worden door de verbalisanten om een onmiddellijke inning te aanvaarden. Nochtans beschikken Belgische wegvervoerders wel over de mogelijkheid om te opteren voor een proces-verbaal. De raad vraagt dat de rechten van verdediging op het terrein maximaal worden gevrijwaard.
Tenslotte moeten nog ongewenste neveneffecten worden wegwerkt.

Contact