Advies programmadecreet BA 2018

advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein
Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018

Artikel 4 van het Voorontwerp voorziet in de mogelijkheid om subsidies te verlenen aan ondernemingen of projecten om de hinterlandconnectiviteit van de Vlaamse havens structureel te verbeteren.
De MORA vindt het positief dat de Vlaamse Regering naast infrastructuurinvesteringen ook meer operationele maatregelen wil subsidiëren. Deze subsidies moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De doelstellingen moeten duidelijk afgelijnd zijn.
  • De subsidies moeten steeds bekeken worden in een intermodaal kader en moeten beperkt zijn in tijd.
  • De subsidies mogen ingezet worden om trafieken efficiënter te maken en op de meest geschikte modus in het kader van comodaliteit te zetten, maar mogen geen trafieken tegen de markt in leefbaar houden.

De MORA stelt vast dat de te subsidiëren maatregelen nog verder moeten geconcretiseerd worden. De raad vraagt dat dit gebeurt met alle stakeholders, in alle transparantie en op basis van de hiervoor vermelde randvoorwaarden.