Advies regeerakkoord 2019-2024

    advies op eigen initiatief

    De Mobiliteitsraad heeft ervoor gekozen om uit eigen beweging een advies te formuleren op het Vlaams regeerakkoord 2019-2024. In dit advies wegen we de voorstellen en aanbevelingen uit het Mobiliteitsrapport 2019 af ten aanzien van het regeerakkoord.

    De MORA meent dat de realisatie van een efficiënt en duurzaam mobiliteitssysteem en de maatregelen die daarvoor nodig zijn, in grote mate zullen afhangen van het maatschappelijk draagvlak dat voor deze maatregelen kan gevonden worden. Daarom moet het advies gelezen worden als een uitnodiging om aan de start van de legislatuur met alle relevante politieke en maatschappelijke actoren overleg te plegen over de ideeën van het mobiliteitsmiddenveld.