Jaarverslag MORA 2019

2019 was voor de Mobiliteitsraad een bijzonder jaar: het was niet alleen een verkiezingsjaar, eind 2018 besliste het Vlaams Parlement ook over de aanpassing van het MORA-oprichtingsdecreet en de opname van de werking van de Vlaamse Havencommissie en de Vlaamse Luchthavencommissie in een algemene Mobiliteitsraad. Na de goedkeuring van het decreet en de bijhorende besluiten kreeg de Mobiliteitsraad in 2019 een nieuwe structuur en samenstelling en een verruimd actieterrein.

In het voorjaar stelde de MORA zijn Mobiliteitsrapport 2019 op in het vooruitzicht van de nieuwe legislatuur. In het rapport bundelde de MORA een aantal maatschappelijke trends met impact op de mobiliteit en aanbevelingen om de Vlaamse Regering te inspireren bij de voorbereiding en uitwerking van haar mobiliteitsbeleid. Op die manier reikte de MORA handvaten aan voor het nieuwe regeerakkoord, de beleidsnota en de daaropvolgende beleidsbrieven.

De raad publiceerde in 2019 17 adviezen en rapporten waarvan vijf met de nieuwe samengestelde Mobiliteitsraad. De adviezen en aanbevelingen gingen ook in 2019 niet voorbij aan de aandacht van het Vlaams Parlement. Op 7 februari gaf de MORA in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement toelichting over zijn maatschappelijke visie op basisbereikbaarheid. Op 24 oktober lichtte de MORA zijn nieuwe werking, samenstelling en rol toe. De vaststelling dat in de debatten van de commissie vaak verwezen wordt naar de MORA-adviezen geeft aan dat de standpunten van het mobiliteitsmiddenveld meegenomen worden in het beleidsvoorbereidend en wetgevend proces.