Advies vermijdingsverkeer kilometerheffing vrachtwagens

advies op eigen initiatief

Op eigen initiatief formuleerde MORA een advies over het vervolgtraject van de studie “Analyse voor- en nameting kilometerheffing voor vrachtwagens”. De raad geeft in zijn advies de elementen aan waarmee rekening moet gehouden worden bij de verdere analyse van het vermijdingsverkeer om het draagvlak voor de kilometerheffing te behouden.

In zijn advies roept de MORA op om duidelijk te communiceren dat de kilometerheffing is ingevoerd als een infrastructuurheffing waarbij het betalen voor het gebruik van infrastructuur de doelstelling is. De MORA heeft de indruk dat bij burgers, pers en gemeenten nog te veel het idee leeft dat de kilometerheffing voor vrachtwagens dient om een modale verschuiving te realiseren of om verkeersstromen naar het maatschappelijk meest wenselijk wegennet te sturen.

Ook benadrukt de raad dat het niet realistisch is om de kilometerheffing voor vrachtwagens mobiliteitssturend te maken zonder dat er een beprijzingsinstrument bestaat voor lichte voertuigen. Voor een tariefdifferentiatie naar plaats en tijd van de kilometerheffing voor vrachtwagens bestaat momenteel geen draagvlak. Het maatschappelijk debat over tariefdifferentiatie en het zoeken naar draagvlak hiervan kan pas gebeuren indien er een beprijzingsinstrument voor lichte voertuigen bestaat.

De MORA roept op om het aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheden en modaliteiten van een beprijzingsinstrument voor lichte voertuigen uit te voeren en aan te geven hoe het maatschappelijk debat zal gevoerd worden, zodat de resultaten beschikbaar zijn vóór de verkiezingen van 2019.