Advies Fit for 55

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

Voor de MORA is het evident dat de Vlaamse Regering alle mogelijke maatregelen neemt om de reductiedoelstellingen uit Fit for 55 te bereiken. Het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050 is namelijk voor de raad naast een Europese wettelijke verplichting vooral ook een ethische verplichting.

Hij vindt dat iedereen in de mobiliteitssector zijn verantwoordelijkheid moet opnemen om tot deze emissiereductie te komen. De tijd is voorbij dat naar een andere modus, een ander beleidsniveau of een andere actor/stakeholder wordt gekeken om de doelstellingen te halen.

Het beleid maakte al veel plannen, maar nu is het tijd om actie te ondernemen. De raad adviseert om alle maatregelen te nemen die bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen, tenzij ze een efficiëntere maatregel in de weg staan. De raad ziet vijf cruciale maatregelen binnen het beleidsdomein mobiliteit, die hij uitgebreid uitwerkt in zijn advies:

  • Het invoeren van een kilometerheffing voor alle voertuigen
  • Het realiseren van een systeemshift naar fiets
  • Het versneld realiseren van de elektrificatie van personenmobiliteit
  • Het vergroenen van het collectief vervoer
  • Het ondersteunen van de transitie van onze logistieke en vervoerssector op de zero-emissiemobiliteit.

In de nakende, politieke onderhandelingen omtrent Fit for 55 verwacht de raad dat de Vlaamse Regering de Europese voorstellen maximaal steunt in zoverre ze een internationaal gelijk speelveld niet in gevaar brengen. Om de verwachte financiële impact op burgers op te vangen, zal de Vlaamse Regering een flankerend beleid moeten voeren dat onder meer een fiscale hervorming bevat die een rechtvaardige verdeling van de inspanningen moet waarborgen.

De weg naar klimaatneutraliteit vraagt ook een beleid dat consequent stuurt naar duurzame mobiliteit. De raad vraagt daarom dat de Mobiliteitsvisie 2040 zo snel mogelijk geconcretiseerd wordt in de Roadmap en afgestemd wordt met de beleidskaders van het Beleidsplan Ruimte.

De raad heeft een grote bereidheid vastgesteld om via een maatschappelijk debat te zoeken naar draagvlak voor maatregelen nadat de Vlaamse Regering een principiële beslissing heeft genomen over de invoering ervan.

 

Contact