Advies Kilometerheffing voor vrachtvervoer

    Advies Kilometerheffing voor vrachtvervoer

    Op 24 september 2010 keurde de Mobiliteitsraad van Vlaanderen zijn tweede advies over de kilometerheffing voor vrachtvervoer goed. In dit advies geeft de MORA aan onder welke voorwaarden er draagvlak bestaat voor het invoeren van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen.

    De sleutelelementen voor het draagvlak zijn voor de Mobiliteitsraad eenvoud en goede handhaving. Deze vereisten uiten zich in een technisch eenvoudig systeem dat betrouwbaar is en klantvriendelijk, van toepassing is op een beperkt wegennet en slechts beperkte tariefvariaties kent. Dit systeem wijkt af van het voorstel van de Vlaamse Regering die onder meer een toepassing van de kilometerheffing voorziet op alle wegen.

    De door het mobiliteitsmiddenveld geformuleerde voorwaarden maken dat de kilometerheffing niet mobiliteitssturend zal zijn, net zoals het systeem dat de Vlaamse Regering voorstelt. De MORA steunt het invoeren van de kilometerheffing toch omdat het alle vrachtvervoer over het uitgebreide Eurovignetwegennetwerk meer zal aanzetten om na te denken over hun gebruik en eerlijker zal beprijzen aangezien ook buitenlandse vrachtwagens dezelfde tarieven moeten betalen als de Vlaamse. De MORA-leden voorzien dat op termijn er wel mogelijkheden zijn om het instrument kilometerheffing mee in te zetten in het Mobiliteitsbeleid, passend in een verdere responsabilisering van het gebruik van alle vervoersmodi.

    Andere belangrijke draagvlakbepalende elementen zijn de besteding van de inkomsten en de samenwerking binnen de Benelux omwille van de schaalvoordelen. De MORA vraagt om de netto-opbrengsten te gebruiken voor investering in mobiliteit en infrastructuur voor alle vervoersmodi, zowel voor het personen- als voor het goederenvervoer. De MORA dringt er op aan om voldoende investeringen te voorzien in weginfrastructuur en om de externe kosten veroorzaakt door verkeer en vervoer te beperken. Om praktische redenen pleit de MORA voor één tarief en één toepasbaar wegennet in heel België. De MORA vraagt de Vlaamse Regering bovendien om de afstemming tussen het Vlaamse en Nederlandse systeem zo maximaal mogelijk te maken.