Advies programmadecreet begroting 2021

advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele
Voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2021

Het advies gaat over de elementen in het programmadecreet die betrekking hebben op het domein mobiliteit en openbare Werken, namelijk de subsidiëring van schoolroutes langs gemeentewegen en de aanpassing van de verkeersfiscaliteit aan de nieuwe Europese uitstoottest.

Subsidiëring van schoolroutes langs gemeentewegen

De keuze om de bestaande subsidieregeling voor veilige schoolomgevingen uit te breiden naar schoolroutes langs gemeentewegen vindt de MORA positief. Om deze nieuwe regelgeving zo efficiënt mogelijk te maken vraagt de Raad om een aantal zaken verder uit te werken, waaronder een duidelijke definitie van het concept ’schoolroute’, een eenvoudige aanvraagprocedure, rol van de vervoerregio’s, kadering van de voorgestelde maatregelen binnen het lokale beleid, enz.

Aanpassing verkeersfiscaliteit

De MORA betreurt dat de aanpassing van de verkeersfiscaliteit opnieuw gebeurt via het programmadecreet dat via spoedprocedure voor advies wordt voorgelegd. Deze werkwijze maakt het maatschappelijk debat en een volwaardig participatief proces onmogelijk.

De MORA vindt het voorstel van aanpassing methodologisch evenwichtig en het is positief dat het rechtszekerheid biedt voor de gebruikers.

De nieuwe aanpak, met budgetneutraliteit als leidend principe, leidt wel tot grote verschillen in BIV tussen verschillende types voertuigen in het luxesegment. Daarom vraagt de MORA om de effecten op de budgettaire inkomsten goed in kaart te brengt.

De raad vraagt zich af of de voorgestelde hervorming volstaat om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de realisatie van vergroeningsdoelstellingen in het Vlaams Klimaatplan en het federale regeerakkoord. De MORA vraagt om deze effecten te evalueren en af te toetsen in een breder kader.

Volledig elektrisch aangedreven wagens blijven vrijgesteld van de verkeersbelasting en de BIV. De MORA is geen voorstander van een blijvende fiscale vrijstelling. De Raad pleit ervoor dat de Vlaamse Regering beleidsmatig nu al een tijdspad voorziet voor rechtvaardig sturende fiscaliteit.

De MORA dringt aan op een samenwerkingsakkoord  tussen de Vlaamse Regering, de federale overheid en de twee andere gewesten om voor de leasingwagens een gelijkaardige fiscale behandeling mogelijk te maken.

De fiscale voorkeursbehandelingen die er momenteel nog zijn, bijvoorbeeld voor pick-ups en oldtimers, moeten worden weggewerkt in een volgende aanpassing van de verkeersfiscaliteit.