MORA, SERV en SALV willen aanpak complexe projecten verbeteren om te versnellen

Acht jaar na de start van het decreet complexe projecten is nog geen enkel project vergund geraakt, laat staan uitgevoerd. De hoge onderzoeklast, de veelheid aan procedurestappen, onvoldoende draagvlak, maar ook externe factoren zoals politieke besluitloosheid, administratieve verkokering en nieuwe inzichten of regelgeving … zorgen vaak voor langdurige vertraging. Reden genoeg voor de MORA, SERV en SALV om verbetervoorstellen te doen om de aanpak van complexe projecten te optimaliseren.

Daan Schalck, voorzitter MORA: “Met een nieuwe procesaanpak wilde de Vlaamse Regering acht jaar geleden belangrijke infrastructuurprojecten beter en sneller realiseren. Uit een evaluatieoefening van de MORA blijkt dat dit voorlopig niet gelukt is. Toch zien de drie raden mogelijkheden om het proces van de complexe projecten te verbeteren en daardoor ook te versnellen.”

Hoewel het decreet complexe projecten er tot nu toe niet in slaagt om projecten beter en sneller te realiseren, blijven de raden vertrouwen hebben in de principes en doelstellingen van het decreet. Wel willen ze de kwaliteit van het proces versterken en de omgevingsfactoren optimaliseren. Zo moet de verkenningsfase van het complex project transparanter en beter onderbouwd worden, waarbij het duidelijker moet zijn waarom het project nodig is en welk probleem daarmee kan opgelost worden. Ook suggereren de raden om meer te investeren in joint fact finding waarbij stakeholders elkaars bekommernissen leren kennen in plaats van te spreken in termen van tegenstand. Verder stellen de raden voor om alternatieven sneller af te wegen en de mogelijkheden te onderzoeken om projecten bij te sturen. Tot slot zal ook gewerkt moeten worden op randvoorwaarden zoals continuïteit in de besluitvorming, het voorkomen van een juridisch steekspel en rapportage in het Vlaams Parlement.