Zoeken op deze website

Advies uitbrengen over de mobiliteitsplanning en het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen is een essentieel aspect van de decretale opdracht van de MORA. Decretaal werd voorzien dat de MORA reflecties levert over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota’s en beleidsvoornemens.

De MORA besteedt hier in het bijzonder aandacht aan de cijfermatige onderbouwing van het mobiliteitsbeleid en de afstemming tussen de verschillende betrokken beleidsdomeinen en -plannen. De MORA streeft immers een integrale benadering van de vijf belangrijkste mobiliteitsdoelstellingen na: bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en milieu.

Het Mobiliteitsdecreet van 2009 zorgt voor een kader, waarbinnen het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen moet worden verankerd. Het is de opdracht van de Mobiliteitsraad om mee een maatschappelijk draagvlak te zoeken voor dit Mobiliteitsplan. Dit kan enkel door het toekomstige Mobiliteitsplan te laten aansluiten met andere beleidsplannen zoals het Beleidsplan Ruimte en het Klimaatbeleidsplan. Een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen is voor de MORA noodzakelijk als langetermijnkader voor het beleidsdomein.

Een goed kader maakt efficiënte en tijdige planning mogelijk voor investering en onderhoud van infrastructuurwerken om te zorgen voor voldoende capaciteit voor alle vervoersmodi. Dit kader is noodzakelijk voor een maatschappelijk debat over de kostprijs van het mobiliteitssysteem en de verdeling ervan over zijn gebruikers.