Over de MORA

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

De MORA adviseert

De MORA adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid en de openbare werken in Vlaanderen en brengt advies uit over voorontwerpen en voorstellen van decreet, ontwerpen van besluit en ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met de Staat of met andere gemeenschappen en gewesten, het te voeren begrotingsbeleid inzake mobiliteit, met inbegrip van de meerjareninvesteringsplannen van de entiteiten die bevoegd zijn voor verkeer en vervoer, en exploitaties van het geregeld vervoer.

De MORA overlegt en biedt draagvlak

De leden van de Mobiliteitsraad hebben een stevige achterban. In de Algemene Mobiliteitsraad, de Commissie Personenmobiliteit en de Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten zijn meer dan 65 organisaties vertegenwoordigd: interprofessionele en sectorale sociale partners, operatoren van personen- en goederenvervoer, mobiliteitsverenigingen, middenveldverenigingen, kennisinstellingen, expertorganisaties en mobiliteitsdeskundigen. De MORA is zo stevig verankerd in de maatschappij.

De adviezen van de MORA volgen uit intensief overleg en weerspiegelen gezamenlijke standpunten, gebaseerd op een weldoordachte consensus.

De MORA onderbouwt, verbindt en weegt

De MORA heeft veel deskundigheid in huis om adviezen van goede kwaliteit af te leveren. Naast het eigen studie- en onderzoekswerk betrekt de MORA regelmatig experts en externe stakeholders en overlegt op structurele wijze met de Vlaamse administratie, het Vlaams Parlement en met de andere gewesten en de federale adviesorganen.

De MORA voedt en weegt op het publieke debat en ijvert voor meer impact op het beleid in het belang van een veilig, duurzaam, vlot, toegankelijk en betaalbaar mobiliteitssysteem in Vlaanderen.

Contactpersoon: Tim Buyse, algemeen secretaris, +32 497 10 44 57, tbuyse@serv.be