Verkeer en transport hebben een belangrijke impact op de directe omgeving zoals ruimte, klimaat, milieu en energie.

Hoewel de eco-efficiëntie van de transportsector er sterk op vooruit blijft gaan, blijft de sector transport in belangrijke mate verantwoordelijk voor vervuilende emissies (fijn stof en NOx), broeikasgasemissies en verkeerslawaai. Er zijn aanzienlijke inspanningen nodig om de milieu- en gezondheidsimpact van het verkeer nog verder terug te dringen. Deze maatschappelijke uitdagingen vragen bijsturing van het huidige mobiliteitssysteem. Beleidsmatige voorstellen hiervoor gebeuren op Europees, federaal en regionaal niveau. De MORA ziet het als een belangrijke opdracht om de transitie naar duurzame mobiliteit van nabij op te volgen en op een objectieve wijze in het maatschappelijk debat te brengen.

Er is dus nood aan een integrale beleidsstrategie die stap voor stap meer mensen de keuze laat maken voor een zuiniger en schoner voertuigenpark en een efficiënter en duurzamer gebruik van de verschillende beschikbare vervoersmodi. De MORA vindt dat de overheid dit best doet op basis van een langetermijnvisie. Die vertrekt vanuit de Vlaamse ruimtelijke context en moet tegemoetkomen aan de mobiliteitsbehoeften en verplaatsingsnoden van mensen en bedrijven. Het beleid moet daarbij aandacht besteden aan een gericht prijsbeleid, de uitbouw van kwalitatieve, multimodale alternatieven en voldoende transparante en consistente informatie.

Ook de veiligheid van het mobiliteitssysteem is een omgevingsvariabele. In vergelijking met andere Europese regio’s haalt Vlaanderen nog steeds geen goede score voor de verkeersveiligheid. Vlaanderen heeft wel de ambitie om het aantal doden en dodelijk gewonden tot nul te herleiden en daarbij één van de beste Europese regio's op het gebied van verkeersveiligheid te worden. De MORA volgt dan ook op hoe de opeenvolgende verkeersveiligheidsplannen van Vlaanderen bijdragen aan het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.