Oproep voor kandidaten Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA)

Wil jij het Vlaams mobiliteitsbeleid mee vormgeven? Stel je dan kandidaat om lid te worden van de Mobiliteitsraad of een van zijn commissies.

Over de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Dat betekent dat de MORA de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement adviseert over de krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid en de openbare werken in Vlaanderen en o.a. advies uitbrengt over voorontwerpen en voorstellen van decreet, ontwerpen van besluit en het begrotingsbeleid voor mobiliteit.

Als lid van de MORA werk je dus met de andere leden aan het vormen van een beleidsvisie en het formuleren van de krachtlijnen van het te voeren mobiliteitsbeleid.

De MORA volgt en interpreteert maatschappelijke ontwikkelingen in mobiliteit, reflecteert over de beleidsnota’s en brengt advies uit over beleidsvoornemens, beleidsplannen en Europese regelgeving of internationale verdragen die worden voorbereid.

Samenstelling

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen bestaat uit een Algemene Mobiliteitsraad, een Commissie Personenmobiliteit en een Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten. Deze drie onderdelen vernieuwen elke 4 jaar hun samenstelling.

De Algemene Mobiliteitsraad van de MORA bestaat uit vertegenwoordiger(s) van:

 • sociale partners
 • gemeenten en provincies
 • havenbedrijven
 • mobiliteitsverenigingen
 • een organisatie met uitzonderlijke expertise op het vlak van mobiliteit en innovatie.

De Commissie Personenmobiliteit bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • sociale partners
 • middenveldverenigingen
 • operatoren van personenvervoer onafhankelijk van de Vlaamse Overheid
 • organisaties met een uitzonderlijke expertise in het domein van de personenmobiliteit,
 • en twee deskundigen met expertise op het vlak van personenmobiliteit en innovatie.

De Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • sociale partners,
 • middenveldverenigingen
 • operatoren van goederenvervoer onafhankelijk van de Vlaamse Overheid,
 • organisaties met een uitzonderlijke expertise in het domein van de havens, luchthavens, goederenmobiliteit of logistiek,
 • en twee deskundigen met expertise op het vlak van goederenmobiliteit, logistiek en innovatie.

Voor deze wissel zoekt de MORA leden voor:

 • voor de Algemene Mobiliteitsraad:
  • 4 vertegenwoordigers van mobiliteitsverenigingen
  • 1 vertegenwoordiger van organisaties met uitzonderlijke expertise op het vlak van mobiliteit en innovatie
 • voor de Commissie Personenmobiliteit:
  • 11 vertegenwoordigers van middenveldverenigingen en operatoren van personenvervoer
  • 2 vertegenwoordigers van organisaties met een uitzonderlijke expertise in het domein van de personenmobiliteit
  • 2 deskundigen met expertise op het vlak van personenmobiliteit en innovatie
 • voor de Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten:
  • 11 vertegenwoordigers van middenveldverenigingen en operatoren van goederenvervoer
  • 2 vertegenwoordigers van organisaties met een uitzonderlijke expertise in het domein van de havens, luchthavens, goederenmobiliteit of logistiek
  • 2 deskundigen met expertise op het vlak van goederenmobiliteit, logistiek en innovatie

Meer info over de aanduiding van leden van de MORA vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (29 maart 2019).

Hoe uw kandidatuur stellen?

Interesse? Stuur uw gemotiveerde kandidatuur of draag iemand van uw organisatie voor uiterlijk op 1 april 2023. Bezorg de kandidatuur samen met een CV (met naam, functie, adres en emailadres) per post of e-mail aan de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) t.a.v. Daan Schalck, voorzitter, Wetstraat 34 – 36, 1040 Brussel of MORA-secretariaat@serv.be.

Uit de kandidaten die gevolg geven aan deze oproep, zal de Vlaamse Regering op voordracht van de minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken de effectieve leden en de plaatsvervangende leden benoemen.

Bij deze benoeming zal rekening worden gehouden met de decretale vereiste dat maximum twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn (artikel III.58 van het Bestuursdecreet). De verenigingen en organisaties worden daarom aangeraden bij de voordracht van hun kandidaten het onderscheid te maken tussen voorgestelde effectieve leden en plaatsvervangende leden. Om aan de decretale vereiste van dubbele voordracht te voldoen moet voor iedere kandidatuur, behalve deze namens organisaties met expertise en innovatie en de deskundigen met expertise, een man en een vrouw worden voorgesteld. De voordrachten moeten rekening houden met de onverenigbaarheden die omschreven zijn in artikel III.97 van het Bestuursdecreet.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met het MORA-secretariaat t.a.v. Tim Buyse, algemeen secretaris – tbuyse@serv.be of telefonisch op 0497 10 44 57.