Advies beheer van verkeersveiligheid van weginfrastructuur

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

Op 3 mei 2021 gaf de MORA zijn goedkeuring aan het advies over het ontwerp van wijzigingsdecreet over het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

De MORA is tevreden dat dit wijzigingsdecreet de bestaande audit- en beoordelingsmechanismen uitbreidt, maar een ontoereikende evaluatie van de bestaande mechanismen maakt het voor de MORA lastig om correct te kunnen oordelen over eventuele aanpassingen of verbeteringen in het wijzigingsdecreet.
Daarom vraagt de raad om te analyseren of de verkeersveiligheidsbeoordelingen en -audits de afgelopen tien jaar aanleiding hebben gegeven tot duidelijke verkeersveiligheidsbaten en welke kost hier tegenover staat. Indien deze kostenbatenanalyse positief is, is het volgens de MORA logisch om het ambitieniveau te verhogen en deze procedures nu al te hanteren op lagere categorie├źn van wegen.

De Mobiliteitsraad verzoekt eveneens om in het toekomstige uitvoeringsbesluit (BVR) een aantal vragen te beantwoorden die voortkomen uit het ontwerpdecreet, m.n. over de aandacht voor kwetsbare weggebruikers, de geplande categorie├źn verkeersveiligheidsniveaus en de uitgebreide vrijheden die de wegbeheerder behoudt wat betreft veiligheidsbeoordelingen en -procedures.

Contact