Advies beleids- en begrotingstoelichting 2024 mobiliteit en openbare werken

advies op eigen initiatief

De MORA brengt met zijn advies de dringende beleidsuitdagingen in 2024 binnen het beleidsdomein MOW onder de aandacht van de minister. Hij formuleert aandachtspunten en suggesties die kunnen helpen om het beleid van de afgelopen jaren in 2024 te valoriseren en die een vlotte doorstart naar de volgende legislatuur mogelijk kunnen maken. Voor een aantal cruciale dossiers is het beleidsproces nog niet afgerond en zijn op korte termijn aanvullende beleidsbeslissingen nodig m.h.o op een tijdige en volledige operationalisering en draagvlakcreatie.

De raad wil de minister aanmoedigen om ook tijdens de laatste maanden van deze legislatuur het geplande mobiliteitsbeleid verder uit te rollen. De MORA wil daarbij werken aan een zo breed mogelijk draagvlak voor het toekomstig mobiliteitsbeleid en zal op constructieve wijze beleidsvoorstellen en acties vormgeven die kunnen bijdragen tot het realiseren van de vastgelegde doelstellingen en ambities.

Contact