Advies BVR wijzigingen technische keuring

advies op eigen initiatief

Op 9 februari 2024 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een besluit met wijzigingen aan de technische keuring van voertuigen. Met het oog op het beperken van wachttijden en wachtrijen wordt enerzijds de periodiciteit van de technische keuring voor het merendeel van de personenvoertuigen verruimd en worden anderzijds decentrale keuringen mogelijk gemaakt. Gezien de impact van de voorgestelde aanpassingen en het gebrek aan een coherente visie op hervorming van de technische keuring besliste de MORA een advies op eigen initiatief op te stellen. 

De wijzigingen in dit ontwerpbesluit zullen slechts geleidelijk de druk op de erkende keuringsinstellingen doen afnemen. De MORA is voorstander van een breed gedragen en toekomstgerichte hervorming van de Vlaamse voertuigkeuring voor alle voertuigtypes in overleg met alle betrokken actoren. De raad formuleert enkele concrete aanbevelingen: 

  • vermijd concurrentiële nadelen met onze buurlanden; 
  • voer wijzigingen uit in samenspraak met de andere gewesten om keuringstoerisme (inwoners van andere gewesten kiezen voor het meest voordelige systeem in een ander gewest) te vermijden; 
  • zorg voor een duurzaam tewerkstellingskader voor de keuringscentra; 
  • hou voldoende rekening met de komst van steeds meer (tweedehands) zero-emissievoertuigen.