Advies gegevensverwerking en uitwisseling bij emissiemonitoring

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van decreet over de gegevensverwerking en uitwisseling bij emissiemonitoring van wegvoertuigen

Op 22 januari vroeg minister Demir de MORA om spoedadvies over het ‘Voorontwerp van decreet over de gegevensverwerking en -uitwisseling bij emissiemonitoring van wegvoertuigen.

De MORA vindt het positief dat dit decreet, via o.a. de koppeling met de DIV databank, de rechtsbasis legt voor de verwerking en uitwisseling van data die door remote sensing het verschil tussen beoogde en reële milieuprestaties van voertuigen in kaart brengen. Teledetectie verkleint immers de kans op manipulatie in vergelijking met vooraf vastgestelde periodieke keuringen. Het moet dan ook helpen om emissiefraude te bestrijden en eerlijke concurrentievoorwaarden te scheppen.

Om een draagvlak voor deze emissiemetingen te creëren, vraagt de MORA dat de meetmethodes 100% sluitend zijn. Een performante aanpak vereist bovendien steeds een synergie tussen emissiemonitoring, voertuigkeuring, wegkantcontroles en organisatie van toezicht op de voertuigfabrikanten.

De MORA wil de Vlaamse Regering oproepen om, naast handhavingsmaatregelen, ook versneld in te zetten op de uitvoering van de andere maatregelen uit het Vlaams Luchtbeleidsplan.

Contact