Advies ontwerp van besluit Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over rijopleiding en rijexamens

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Op 2 april gaf de Mobiliteitsraad zijn goedkeuring aan het advies over het ontwerpbesluit ter wijziging van diverse besluiten over de rijopleiding en de rijexamens. De MORA focust – net als in eerder adviezen over deze materie – op de impact van de voorgestelde regelgeving op kandidaat-bestuurders, rijscholen en -opleiders, en examencentra. Het is volgens de MORA immers cruciaal dat beleidsaanpassingen een proportionele impact hebben op de verschillende actoren en dat de geest van het Vlaamse verkeersveiligheidsbeleid steeds centraal blijft staan.

De Pano-reportage van 31 maart 2021 bracht de fraudegevoeligheid van de rijopleiding in de actualiteit. De expliciete vraag in het MORA-advies om snel de hervorming van de rijopleiding verder te zetten en hierbij de voorstellen uit ons advies mee te nemen, krijgt dus een extra dimensie. Toch doet de Mobiliteitsraad in dit advies geen uitspraken over de specifieke wenselijkheid van eender welke organisatievorm, maar formuleert hij een algemene vraag om steeds de kwaliteit van de rijopleiding voorop te stellen en een gelijk speelveld te garanderen waarbij er geen plaats is voor frauduleuze praktijken. Dit blijft dus een belangrijk aandachtspunt bij de voortgezette hervorming die de MORA vraagt.

 

Contact