Advies programmadecreet BO23

advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele

De MORA vindt het beleidsvoornemen van de Vlaamse Regering om de fiscale voorkeursbehandeling voor pickup-trucks die niet professioneel gebruikt worden aan te pakken een goede zaak. Toch formu-leert de raad belangrijke bedenkingen bij de concrete uitwerking van dit voornemen.

  • De raad vreest dat het gebruikte criterium “rechtspersoon of natuurlijk persoon met een on-dernemingsnummer” te breed is om het gebruik van het lage belastingstarief te beperken. De raad vraagt de Vlaamse Regering om hiervoor een beter instrument te zoeken.
  • De raad vraagt om de tijd tussen de publicatie van de maatregel en de inwerkingtreding zo kort mogelijk te houden om het risico te beperken dat er nog extra aankopen gebeuren om onder het huidige gunsttarief te kunnen vallen.
  • De Mobiliteitsraad is voorstander van de implementatie van een uitdoofscenario voor de fiscale behandeling van de bestaande vloot. Daartoe vraagt hij om op een redelijke termijn de jaarlijkse verkeersbelasting voor pickups aangekocht vóór 2023 gelijk te schakelen met deze die na 1 januari 2023 zijn aangekocht.

Voor het vervoer van afval via spoor of binnenvaart wordt de korting op de milieuheffing verhoogd tot 12 euro per ton. Op die manier wil de overheid de modale verschuiving van afvaltransporten onder-steunen. De raad vindt het positief dat de Vlaamse Regering het vrijgekomen budget, door wijziging van de milieuheffing, gebruikt om de modale verschuiving te ondersteunen. De raad vraagt om een flankerend beleid uit te werken om het afvalvervoer via spoor of binnenvaart economisch haalbaarder te maken. Voor de MORA is het wel belangrijk dat er ook naar andere maatregelen wordt gekeken dan louter financiële ondersteuning.

Contact