Advies samenwerkingsakkoord centraal fietsregistratiesysteem

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Advies voor een principieel goedgekeurd voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de instemming met het samenwerkingsakkoord van xx/xx/xxxx tussen de
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een centraal fietsregister

De MORA is tevreden dat de Vlaamse Regering, in navolging van de Brusselse en Waalse Regering, haar principiële goedkeuring hechtte aan de oprichting van een landelijk uniform centraal fietsregister.

De introductie van een centraal fietsregister is een goede zaak, omdat het, beter dan de graveringen van rijksregisternummers, aanleunt bij de realiteit dat fietsen niet permanent in eigendom van dezelfde gebruiker blijven. Het maakt overdracht van fietsen eenvoudiger, vergroot de kans om weesfietsen terug bij de meest recente gebruiker te krijgen en kan zo ontradend werken voor fietsdiefstal.

Dit dossier geldt als een succesvolle samenwerking tussen het federale beleidsniveau en de drie gewesten. De raad hoopt dat het als voorbeeld kan dienen om ook andere dossiers – zoals de regelgeving van goederenvervoer met brede fietsaanhangwagens, de ticketintegratie tussen de verschillende openbaarvervoeroperatoren enz. – in een stroomversnelling te brengen.

In dit advies formuleert de raad enkele concrete suggesties voor de snelle ontwikkeling en uitrol van een gebruiksvriendelijk fietsregistratiesysteem. Zo moet

  • het MyBike registratiesysteem evolueren naar een open systeem via samenwerking met bestaande private systemen, met eigenaars van fietsenstallingen en afhandelcentrales, met politiezones en met Velopark.be,
  • een gebruiksvriendelijke front-end ontwikkeld worden, en
  • voldoende aandacht gaan naar sensibilisering en communicatie naar gebruikers en lokale besturen, preventiediensten en politiezones.

 

Contact