Advies scheepvaartdecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Het Scheepvaartdecreet heeft een lange voorgeschiedenis. Op 18 december 2020 keurde de Vlaamse Regering een ontwerp goed en werd het voor advies aan de MORA voorgelegd.

Het decreet voorziet een algemeen regelgevend kader voor het beheer en gebruik van de binnenwateren en de scheepvaart op de binnenwateren in Vlaanderen en voorziet een geïntegreerd en ten aanzien van de waterweggebruiker zoveel mogelijk uniform rechtsregime voor alle Vlaamse waterwegen, ongeacht de organisatie van hun beheer.

De MORA vindt het een goede zaak dat na het erg lange voorbereidingsproces uiteindelijk een ontwerp van Scheepvaartdecreet kan worden voorgelegd. Er wordt een stap gezet naar meer éénvormigheid en uniformiteit wat bijdraagt aan meer rechtszekerheid voor zowel de waterwegbeheerders als de waterweggebruikers.

Maar het ontwerp van decreet bevat nog diverse onduidelijkheden die aanleiding geven tot verwarring. Dit is onder meer het geval met betrekking tot de toepasbaarheid van het decreet op de havens, toepassing van voorrangsrechten, het gebruik van de jaagpaden, de beperking van de aansprakelijkheid, de watercaptatie, de verhouding en de afstemming tussen verschillende regelgevingen op federaal en gewestelijk niveau, enz.

De MORA adviseert om deze onduidelijkheden weg te werken en hiervoor waar nodig het decreet aan te passen, in samenspraak met de stakeholders.

 

Contact