Advies technische voorschriften binnenschepen en binnenvaartpersoneel

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over technische voorschriften voor binnenschepen en binnenvaartpersoneel.

De MORA vindt het positief dat onder meer in navolging van zijn advies van 25 juni 2021 twee overlegplatformen (werkgroepen) zijn opgezet om samen met de stakeholders te zoeken naar mogelijkheden en flankerende maatregelen om de instroom op de arbeidsmarkt van de binnenvaart op een structurele manier te verbeteren.

De raad merkt echter op dat er vanuit de binnenvaart een grote bekommernis is over een aantal thema’s, prioriteiten en praktische problemen die aan bod kwamen in deze werkgroepen, maar die niet zijn meegenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2022 noch in het voorliggende besluit of niet hebben geleid tot concrete maatregelen die gekoppeld zijn aan de nodige budgetten.

De MORA geeft daarom in dit advies de nog openstaande knelpunten mee die vanuit de binnenvaartsector worden gesignaleerd en vraagt om hiervoor in overleg met de sector tot een oplossing te komen. Het gaat onder meer om bijkomende maatregelen voor zij-instroom, nood aan harmonisering van criteria voor binnenvaartopleidingen, belang van impactmeting van maatregelen en het voorzien van een binnenvaartsimulator en schoolschip.

Contact