Advies Vlaams energie- en klimaatbeleidsplan 2021-2030

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
(Ontwerp) actualisatie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 mei 2023

De energie- en klimaattransitie in de transportsector heeft een aanzienlijke impact op burgers en ondernemingen. Daarom is het cruciaal om sterk in te zetten op draagvlakcreatie en samenwerking met stakeholders en andere beleidsniveaus. De MORA betreurt pas op 21 juni een formele adviesvraag te hebben ontvangen, terwijl de beslissing om de strategische adviesraden te betrekken al op 12 mei werd genomen. De raad besloot daarom op eigen initiatief de adviesprocedure op te starten, om zo nog vóór de verplichte indiening van het Nationaal Energie- en Klimaatplan bij Europa zijn advies te kunnen finaliseren.

De MORA is ervan overtuigd dat Vlaanderen de klimaatdoelstellingen moet halen tegen 2030 om de vooropgestelde klimaatneutraliteit in 2050 niet in gevaar te brengen. Jammer genoeg worden verschillende doelstellingen uit het huidige VEKP onvoldoende onderbouwd met concrete maatregelen en acties. De afwezigheid van een financieel kader en het ontbreken van de reductiepotentiëlen van de voorgestelde maatregelen, bemoeilijken bovendien de opmaak van een uitgebreide kosten-batenanalyse van het luik transport van het VEKP.

Desalniettemin buigt de MORA zich in dit advies over verschillende maatregelen uit het geactualiseerde plan en doet hij een aantal voorstellen voor toekomstgerichte mobiliteitsmaatregelen met het oog op de transitie naar meer duurzame mobiliteit.

Contact