Advies voertuigen 50 ton

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Advies over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeenreglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

De Vlaamse Regering wil een regeling uitwerken om combinaties van voertuigen met een massa in beladen toestand tot maximum 50 ton toe te laten op de Vlaamse wegen. De MORA stelt vast dat in de voor advies voorliggende documenten de maatschappelijke onderbouwing en verantwoording van de maatregel ontbreekt. Door het ontbreken ervan roept dit ontwerp van besluit een aantal vragen op over zowel de mogelijke voordelen als de risico’s. Dit advies gaat in op de aspecten die vragen oproepen bij de MORA-leden. De MORA betreurt vooral dat de voorgelegde beleidsbeslissing niet beter werd onderbouwd waardoor het voor de raad onmogelijk is om zich op een meer gefundeerde manier uit te spreken over dit besluit van de Vlaamse Regering.