Advies voorontwerp van bestuursdecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Geert Bourgeois

Bij de totstandkoming van het Bestuursdecreet werd een sterk participatieproces gevoerd. De Raad is tevreden dat het voorliggende ontwerp van decreet de specifieke rol die de strategische adviesraden in het participatielandschap innemen erkent.  
De MORA heeft het ontwerp Bestuursdecreet bekeken met het oog op de hervormingsvoorstellen voor de MORA die op dit ogenblik samen met SERV, VHC en onze  voogdijminister worden uitgewerkt.
In het advies vragen wij u dan ook om in het toekomstige Bestuursdecreet duidelijk aan te geven dat de toekomstige wijze van samenstelling en werking van een Strategische Adviesraad kan geregeld worden in zijn oprichtingsdecreet. De MORA vraagt vooral om de elementen in de Memorie van toelichting die hierover twijfel kunnen brengen te schrappen.
De MORA vindt het positief dat de adviesverlening over conceptnota’s duidelijk in het decreet is opgenomen.
De MORA pleit als laatste om tijdiger en transparanter te communiceren over de voortgang van internationale verdragen en om hiervoor in het hoofdstuk “communicatie tussen burgers en de overheid” een concreet voorstel te formuleren.