Advies voorontwerp voorkeursbesluit complex project ECA

    advies op vraag
    Departement Mobiliteit en Openbare Werken
    Advies voorontwerp van voorkeursbesluit complex project. Extra containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen

    De MORA bracht op 1 februari 2019 advies uit over het voorontwerp van voorkeursbesluit, het geïntegreerd onderzoek en de synthesenota over het complex project Extra containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen (ECA). Het advies focust vooral op het beleidsproces en het flankerend mobiliteitsbeleid dat aan de uitvoering van het project wordt gekoppeld. De raad vindt het belangrijk dat er met het project een evenwicht wordt gevonden tussen het economisch belang van de haven en de maatschappelijke en ecologische belangen van diegenen die werken of wonen in en rond de haven.

    In het voorontwerp worden een groot aantal flankerende maatregelen opgesomd, die zich vooral nog op strategisch niveau situeren. Daarom dringt de raad er op aan om na de definitieve vaststelling van het voorkeursbesluit zo spoedig mogelijk werk te maken van de verdere concretisering van de flankerende maatregelen en de voorgestelde studies. Gerichte infrastructuurinvesteringen en sturende maatregelen zullen noodzakelijk zijn voor de verschillende infrastructuurnetwerken. Naast de weginfrastructuur moeten ook voor het spoor en de binnenvaart knelpunten weggewerkt worden om een optimale benutting van de bestaande capaciteit te bekomen. Om het draagvlak voor de realisatie van de flankerende maatregelen te versterken en de effectieve uitwerking en realisatie ervan beter te kunnen garanderen, stelt de raad voor om de stakeholders zo nauw mogelijk te betrekken bij de verdere uitwerking van het flankerend beleid en de voorgestelde onderzoeken.