Advies voorontwerp van voorkeursbesluit complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk

advies op vraag
De Vlaamse Waterweg nv

Het advies kadert in de procesaanpak van de complexe projecten dat een getrechterde besluitvorming voorziet in vier fasen: verkenningsfase, onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase. Bij de aanvang van de onderzoeksfase adviseerde de MORA in 2018 reeds over de alternatievenonderzoeksnota. Op 19 maart 2021 nam de Vlaamse Regering akte van het voorontwerp van voorkeursbesluit. Daarmee wordt de onderzoeksfase beëindigd. Na de advisering en de publieke raadpleging zal het voorkeursbesluit definitief worden vastgesteld en wordt de uitwerkingsfase opgestart.
De MORA stelt vast dat aan een groot deel van de opmerkingen uit zijn advies van 2018 een positief gevolg wordt gegeven en gaat ervan uit dat deze in de uitwerkingsfase ook effectief zullen worden meegenomen en verder uitgewerkt. Daarnaast vraagt de MORA snel duidelijkheid over het definitieve tracé, duidelijkheid over de timing, aandacht voor de alternatieve modi in het verdere proces, uitwerking van een budgettair kader voor de flankerende maatregelen en blijvende aandacht voor betrokkenheid van de stakeholders.

 

Contact