Advies voorstel van decreet over het professionele rijonderricht

advies op eigen initiatief

De MORA besliste om op eigen initiatief te adviseren over het voorstel van decreet over het professionele rijonderricht, zoals het op 5 juni 2023 werd ingediend in het Vlaams Parlement. De rijopleiding is immers een belangrijk thema dat een impact heeft op kandidaten, rijlesgevers, rijscholen, examencentra en bijgevolg op de verkeersveiligheid in Vlaanderen.

De MORA meent dat het voorstel van decreet tekortschiet om een écht gelijk speelveld te realiseren door het onderscheid tussen rijscholen en zelfstandige rijlesgevers in stand te houden én het onderscheid tussen facultatieve en verplichte lessen te handhaven. Daarnaast twijfelt de MORA of de territorialiteitsbepalingen in het voorstel van decreet een gedegen juridische toets kunnen doorstaan. Dat het voorstel van decreet focust op administratieve takenlast in plaats van de broodnodige actualisering van de rijopleiding in Vlaanderen is volgens de MORA een gemiste kans.

Ten slotte betreurt de MORA dat werd gekozen om de betrokkenheid van de adviesorganen te kortwieken door te werken met een voorstel van decreet in plaats van een ontwerpdecreet. Een dergelijk decreet met een aanzienlijke impact op burgers, bedrijven, rijscholen en rijlesgevers vereist breed overleg om tot een kwaliteitsvolle en gedragen regelgeving te komen.

Contact