Advies wijziging decreet complexe projecten

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Advies voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft het optimaliseren van de regelgeving inzake complexe projecten

Er worden een aantal wijzigingen aangebracht aan de procedure van de complexe projecten, met de bedoeling om deze sneller te kunnen realiseren. In een gezamenlijk advies blijven de MORA en de SERV achter de filosofie van het decreet complexe projecten staan maar formuleren de raden nog bijkomende bedenkingen.

Het is positief dat voortaan voorontwerpen van voorkeursbesluit niet meer ter kennis moeten worden gebracht van de Vlaamse Regering, maar in gemeenten op wiens grondgebied een complex project wordt gerealiseerd, moet volgens de raden het college wel formeel om advies worden blijven gevraagd.
De voorgestelde voorrangsprocedure voor complexe projecten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen mag er niet toe leiden dat beroepen tegen andere projecten daardoor vertraging oplopen.
De besluitvorming wordt best uniform bij één bevoegdheidsniveau gehouden, maar de raden wijzen er uitdrukkelijk op dat bij een project waarbij voor verschillende projectonderdelen twee of meer overheden bevoegd zijn, de bevoegde overheid voor vaststelling van het projectbesluit, in onderling overleg moet worden aangeduid en dat hieraan afspraken en voorwaarden kunnen worden gekoppeld. Dit is trouwens al voorzien in het decreet complexe projecten.

Voorst beklemtonen de MORA en de SERV ook dat er nog stappen moeten worden gezet voor een verdere optimalisatie van het proces van de complexe projecten en van de omgevingsfactoren. Hiervoor verwijzen zij naar het gezamenlijk evaluatieadvies van de MORA, de SERV en de SALV van 17 februari 2023. Belangrijke elementen daarbij zijn onder meer zorgen voor een gedragen startbeslissing, grondiger motiveren van nut en noodzaak van complexe projecten, vroegtijdig inschatten van de ruimtelijke en de sociaal-economische impact, sneller afwegen van de alternatieven, zorgen voor continuïteit in de politieke besluitvorming, garanderen van financieringszekerheid via gedragen investeringsagenda’s en het maximaal afstemmen met andere ruimtelijke processen die in de omgeving lopende zijn.

Samenwerking met
SERV

Contact