Mobiliteitsverslag 2011

Met het Mobiliteitsverslag wil de Mobiliteitsraad een constructieve bijdrage leveren aan de beleidsvorming door op basis van objectieve achtergrondinformatie met het mobiliteitsmiddenveld een goed maatschappelijk debat over mobiliteit in Vlaanderen te voeren.

De Mobiliteitsraad wil dit jaar vooral twee thema's benadrukken. Enerzijds de bereikbaarheid van de economische poorten, een prominente doelstelling in het Pact 2020. Anderzijds het autogebruik en autobezit dat bij de aangekondigde fiscale hervorming de onvermijdelijke invalshoek zal vormen voor het maatschappelijk debat.

Betere bereikbaarheid economische poorten

De economische poorten zijn belangrijk voor de Vlaamse economie, de mobiliteit en de logistieke ontwikkelingen. Maar de bereikbaarheid van de economische poorten is bedreigd. Er is nog geen daadwerkelijke verbetering van de bereikbaarheid vast te stellen.

De Mobiliteitsraad formuleert aanbevelingen om verder werk te maken van de bereikbaarheid van de economische poorten.

Autogebruik en autobezit inpassen in multimodale visie

De auto is omwille van zijn flexibiliteit en comfort erg belangrijk in onze maatschappij. De toenemende verplaatsingen, meer congestie en een brandstofbevoorrading die onder druk komt te staan, maken bijsturing van het huidige mobiliteitssysteem nodig. Tegelijk zijn inspanningen nodig om de milieu- en gezondheidsimpact van het verkeer terug te dringen.

De MORA ervaart de nood aan een lange termijn beleidsstrategie die uitgaat van reƫle mobiliteitsbehoeften en verplaatsingsnoden van mensen en bedrijven. Stap voor stap moet men komen tot een duurzamer gebruik van de vervoersmiddelen. Daarbij moet aandacht zijn voor een gericht prijsbeleid, de uitbouw van kwalitatieve, multimodale alternatieven, milieuvriendelijke wagens en voldoende en consistente informatie. Ook hiervoor presenteert de Mobiliteitsraad aanbevelingen.