Mobiliteitsverslag - Elektrificatie

In het ‘Mobiliteitsverslag 2021: Elektrificatie’ zet de MORA het thema verschonen in de aandacht. Een duurzame personen- en goederenmobiliteit betekent immers dat we naast verminderen en verschuiven ook resoluut inzetten op een schone mobiliteit. In de beleidsteksten worden deze ambities vaak verwoord als het streven naar een maximaal aantal zero-emissievervoersmiddelen.

Vrij recent is het duidelijk geworden dat de elektrificatie van de aandrijftechnologie een plausibel perspectief biedt voor de verschoning van de sector.

De MORA geeft in dit verslag aan dat zowel de markt als maatschappij klaar zijn om versneld in te zetten op de elektrificatie van het voer- en vaartuigenpark. In dit verslag proberen we aan te tonen dat het voor de Vlaamse Regering zinvol kan zijn, zeker voor personenmobiliteit, om maximaal in te zetten op 100% elektrificatie van de vervoerstromen. Voor goederenvervoer is de situatie genuanceerder omdat de technologische ontwikkeling nog niet zo ver staat.

Het verslag bevat zowel algemene als sectorspecifieke aanbevelingen om de verdere beleidskeuzes maatschappelijk te ondersteunen.