jaarverslag laden
even geduld

Jaarverslag
Mobiliteitsraad

Voor de Mobiliteitsraad was 2017 een bijzonder jaar. De MORA mocht in 2017 namelijk zijn tiende verjaardag vieren. De raad zette deze verjaardag in de verf met een bijzonder gesmaakt jubileumevent waarbij de opeenvolgende voogdijministers, de voorzitter van het Vlaams Parlement en de voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement, samen met MORA-leden terugblikten op tien jaar MORA. Maar er werd niet alleen naar het verleden gekeken. Ook de toekomst van de Mobiliteitsraad en zijn rol in een veranderend advieslandschap kwam uitdrukkelijk aan bod.

Met daarnaast zestien adviezen, een evaluatienota aan het Vlaams Parlement, een uitgebreide brochure over tien jaar MORA, tal van informatieve hoorzittingen en boeiende debatten, was 2017 een goedgevuld en productief jaar.

De raad gaf advies aan vier verschillende ministers maar ook aan de Provincie Oost-Vlaanderen en aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Meestal gebeurde dit op vraag, maar de MORA gaf ook twee maal advies op eigen initiatief. Daarnaast maakte de raad op aangeven van de voorzitter van het Vlaams Parlement een evaluatie van de rol en de impact van de MORA-adviezen in het beleidsproces en deed hij ten aanzien van het parlement concrete voorstellen om de samenwerking tussen Vlaams Parlement en de adviesraad nog te verbeteren. Ook werkte de Mobiliteitsraad samen met andere adviesraden aan gezamenlijke standpunten.

Jaarlijks formuleert de MORA aanbevelingen naar aanleiding van de beleidsbrief voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. In zijn advies op de beleidsbrief 2017-2018 focust hij onder andere op meer transparantie bij infrastructuurinvesteringen en op de rol van de reiziger bij de operationalisering van de basisbereikbaarheid. Ook engageert de Mobiliteitsraad zich uitdrukkelijk om zijn volle medewerking te verlenen aan een hervorming van de strategische adviesraden die actief zijn in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

2017 stond ook in het teken van de voorbereiding van een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen. De MORA organiseerde samen met het departement MOW twee stakholdersbijeenkomsten om de krijtlijnen van de doelstellingen en het actieprogramma in het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen uit te tekenen.

Tot slot wil ik alle leden en experten van de Mobiliteitsraad en de MORA-commissies, alsook de medewerkers van het secretariaat bedanken voor hun inzet en hun constructieve medewerking.

Daan Schalck
Voorzitter MORA

Leeswijzer

Het nieuwe format geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in werkthema's.

Werking in cijfers

Adviesvragers: In 2017 kreeg de Mobiliteitsraad van 4 Vlaamse ministers en de gouverneur van Oost-Vlaanderen adviesvragen binnen. Minister Weyts vroeg de Mobiliteitsraad logischerwijs het meest om advies.

Adviesthema’s: de Mobiliteitsraad bracht de meeste adviezen uit over de thema’s beleid en planning en mobiliteit en haar omgeving.

Raadszittingen: maandelijks organiseert de Mobiliteitsraad een raadszitting om de adviezen te bespreken en goed te keuren. De raad kwam 9 keer samen in 2017.

Samenstelling MORA

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) bestaat uit zes vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties, zes vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties waarin op representatieve wijze de private vervoeraanbieders vertegenwoordigd zijn, één vertegenwoordiger van respectievelijk de VVSG, de VVP en een vertegenwoordiger uit de milieuverenigingen, zetelend in de Minaraad. Er zijn 8 vertegenwoordigers op voordracht van respectievelijk de openbare vervoeraanbieders en de mobiliteitsverenigingen. Tenslotte worden 3 deskundigen aangewezen op voordracht van de Vlaamse ministers, bevoegd voor de openbare werken en de Vlaamse minister, bevoegd voor de mobiliteit.

De officiële samenstelling van de MORA is deze die verschenen is in het Belgisch Staatsblad. Deze wordt hieronder weergegeven.

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter
  • Schalck Daan
 • Secretaris
  • Van Thillo Frank
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Repriels Koen, ACV
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Sannen Goedele, Voka
 • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
  • Smagghe Danny, Touring
  • Vertriest Miguel, Komimo vzw
 • Voorzitter MORA-commissie Goederenvervoer
  • Verkinderen Lode, Transport & Logistiek Vlaanderen
 • Voorzitter MORA-commissie Personenvervoer
  • Keppens Mark, Voetgangersbeweging vzw

Leden raad

 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Coolbrandt Jan, ACV Openbare diensten
  • Copers Caroline, Vlaams ABVV
  • Demey Anneleen, Vlaams Regionale ACLVB
  • Opsomer Johan, ACV Transcom
  • Repriels Koen, ACV
  • Stessens Karel, ACOD
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Deman Robin, UNIZO
  • De Maegt Isabelle, Febetra
  • Sannen Goedele, Voka-Vlaams Netwerk van Ondernemingen
  • Van Der Velden Marleen, Boerenbond
  • Vanfraechem Stephan, Alfaport Antwerpen vzw
  • Verkinderen Lode, Transport & Logistiek Vlaanderen
 • Vertegenwoordigers van De Lijn
  • Aelter Greet, De Lijn
 • Vertegenwoordigers van de NMBS
  • Sels Gerd, NMBS
 • Vertegenwoordigers van de milieuverenigingen
  • Spruyt Laurien, Bond Beter Leefmilieu vzw
  • Natuurpunt
 • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
  • Keppens Mark, Voetgangersbeweging vzw
  • Leroy Stef, Fietsersbond vzw
  • Popelier Geert, VAB
  • Smagghe Danny, Touring
  • Vanseveren Jan, BTTB vzw
  • Vertriest Miguel, Komimo vzw
 • Vertegenwoordigers van de VVP
  • Baeten Bart, Provincie Antwerpen
 • Vertegenwoordigers van de VVSG
  • Debruyne Erwin, VVSG
 • Deskundigen
  • Macharis Cathy, VUB
  • Sys Christa, UAntwerpen
  • Witlox Frank, UGent

Plaatsvervangende leden

 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Aissa Laïla, Vlaamse Regionale ACLVB
  • Callaerts Kurt, ACV Transcom
  • Moreels Frank, ABVV
  • Piens Luc, ACV Transcom
  • Verhoeven Greg, Vlaams ABVV
  • Vermorgen Ann, ACV
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Bergers Carine, FBAA
  • Huybrechts Gert, Vlaamse Confederatie Bouw
  • Martens Michel, Febiac
  • Meulemans Bert, Boerenbond
  • Voka
  • Steenberghen Pierre, GTL-Taxi
 • Vertegenwoordigers van De Lijn
  • Nuytemans Marc, De Lijn
 • Vertegenwoordigers van de NMBS
  • Wuyts Bart, NMBS
 • Vertegenwoordigers van de milieuverenigingen
  • Bienstman Mathias, Bond Beter Leefmilieu vzw
  • Mollen Frederik, Natuurpunt
 • Vertegenwoordigers van de mobiliteitsverenigingen
  • Aguililla Maria, Touring
  • De Buck Erik, BTTB vzw
  • Dhollander Karen, Voetgangersbeweging vzw
  • Gilté Bert, Komimo vzw
  • Junes Joni, VAB
  • Van Eeckhoudt Mikaël, Fietsersbond vzw
 • Vertegenwoordigers van de VVP
  • Kalaai Iessa, Provincie Limburg
 • Vertegenwoordigers van de VVSG
  • Van Driessche Hilde, VVSG

Medewerkers

Voorzitter

 • Daan Schalck

Secretaris

 • Frank Van Thillo

Studiedienst

 • Hans Bonnarens
 • Koen De Meyer
 • Nico Milo
 • Ann Wuyts

10 jaar MORA

In 2017 vierde de Mobiliteitsraad zijn tiende verjaardag. De raad zette deze verjaardag extra in de verf met een jubileumevent waarbij de opeenvolgende voogdijministers, de voorzitter van het Vlaams Parlement en de voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement, samen met MORA-leden terugblikten op tien jaar MORA. uitdagingen.


Klik op de afbeelding om de brochure 10 jaar MORA te downloaden.

Bekijk alle foto's

Veranderend mobiliteitslandschap

Naar aanleiding van deze verjaardag publiceerde de MORA een brochure waarin de raad onder meer een balans opmaakt van het veranderende mobiliteitslandschap in het afgelopen decennium en waarin hij ook de belangrijkste evoluties schetst in het mobiliteitsbeleid en het advieslandschap.

Het mobiliteitslandschap veranderde in de afgelopen tien jaar immers grondig. Zowel het personen- als het goederenvervoer interfereren sterk met de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Op tien jaar tijd hebben zich ook technologische ontwikkelingen aangediend die ingrijpen op mobiliteit. Denk hierbij onder meer aan voertuigtechnologie zoals schonere motoren, dynamisch verkeersmanagement, systemen voor kilometerheffing ... Daarnaast stellen we vast dat voor sommige mobiliteitsproblematieken ook een mental shift in gang is gezet, zowel bij de beleidsmakers als bij het mobiliteitsmiddenveld.

We aanvaarden nu bijvoorbeeld dat we op een meer rechtvaardige, maar ook sturende wijze zullen moeten bijdragen aan de kosten van het gebruik van het mobiliteitssysteem. In de nieuwe maatschappelijke visie op mobiliteit staat basisbereikbaarheid centraal. We zien intussen in dat louter een aanbodstrategie te kort schiet en de overheid ook moet inzetten op ruimtelijke nabijheid als oplossing voor mobiliteitsproblemen. Vandaag is er ook meer draagvlak voor de noodzakelijke infrastructuurwerken en het feit dat die sneller gerealiseerd moeten worden.

Beleid en planning

Een essentiële opdracht van de MORA is advies uitbrengen over de mobiliteitsplanning en het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen. De MORA levert in deze context onder meer reflecties over de beleidsnota’s en beleidsvoornemens van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Adviezen en andere initiatieven

In 2017 bracht de Mobiliteitsraad 7 adviezen uit die zich situeren binnen het thema beleid en planning. De adviezen behandelen diverse onderwerpen: van het advies over de beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken, adviezen over complexe projecten tot adviezen over het programmadecreet en het witboek Beleidsplan Ruimte

Evaluatienota: daarnaast maakte de MORA een evaluatienota op over rol van de MORA-adviezen in het beleidsproces. De nota bevat ook voorstellen ten aanzien van het Vlaams Parlement om de interactie tussen MORA en Vlaams Parlement nog te versterken en zo het beleid op het vlak van mobiliteit en openbare werken nog beter te onderbouwen.

Sprekers: de MORA nodigde op zijn raadsbijeenkomsten of op de bijeenkomsten van de MORA-commissies diverse sprekers uit voor toelichting, kennisdeling en debat over thema’s die betrekking hebben op beleid en planning. Zo lichtte René van de Lecq, projectleider van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op 17 januari 2017 het witboek BRV toe.

Op 7 maart 2017 gaf Filip Boelaert, secretaris-generaal van het departement MOW toelichting over het strategisch kader van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Op 15 december 2017 presenteerde Bernard Govaert van Netwerk Duurzame Mobiliteit hun campagnewerking voor het komende kalenderjaar.

MORA in de pers

27 februari

 

De Standaard en Gazet van Antwerpen

Over het Witboek Beleidsplan Ruimte en de bezorgdheid over de data die het plan moeten ondersteunen.

11 maart

 

De Morgen

Over de Werkvennootschap.

1 april

 

De Standaard

Over het complex project Extra containercapaciteit voor de haven van Antwerpen.

25 april

 

De Standaard

Over de ambities van het Mobiliteitsplan Vlaanderen.

16 juni

 

De Tijd

Over de hervorming van het advieslandschap voor mobiliteit.

2 oktober

 

FLOWS

Over de integratie van de Vlaamse Havencommissie en de Luchthavencommissie in de MORA.

In de kijker

Advisering over complexe projecten

Januari 2017

Binnen de Mobiliteitsraad groeide meer en meer het besef en het draagvlak om grote infrastructuurprojecten meer vanuit een integrale en multimodale visie te benaderen om zo het beleidsproces te verbeteren en te versnellen. De MORA formuleerde hierover concrete aanbevelingen. De Vlaamse Regering nam deze aanbevelingen mee in het decreet op de complexe projecten van 25 april 2014. Dit decreet voorziet in de mogelijkheid om voor grote infrastructuurprojecten te kiezen voor een multimodale, geïntegreerde en convergerende besluitvormingsprocedure. Het decreet voorziet verschillende adviesmomenten. Voor de adviesraden zijn er twee formele adviesmomenten: over de alternatievenonderzoeksnota en over het voorkeursbesluit.

In 2017 adviseerde de raad over de alternatievenonderzoeksnota voor het complex project Extra Containerbehandelingscapaciteit voor de haven van Antwerpen. Om de extra containerbehandelingscapaciteit te realiseren worden verschillende alternatieven onderzocht. De MORA legt in het advies vooral de focus op de procedurele aspecten en geeft in dat kader aandachtspunten mee met de focus op mobiliteit en logistiek. Zo wil de raad o.m. dat de effecten van de verschillende alternatieven op de mobiliteit in het havengebied én op de ontsluitende infrastructuur buiten de havenzone grondig worden onderzocht. Ook moeten volgens de MORA de criteria en doelstellingen op het vlak van mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening zoals opgenomen in de verschillende beleidsplannen zoals het Mobiliteitsplan Vlaanderen, het Beleidsplan Ruimte en het Klimaatbeleidsplan volwaardig meegenomen worden bij de afweging van de alternatieven.

Lees het advies

Stakeholdersoverleg ter voorbereiding van Mobiliteitsplan Vlaanderen

April-mei 2017

De Vlaamse overheid werkt al enkele jaren aan een nieuw mobiliteitsplan voor Vlaanderen. In dat plan zullen de hoofdlijnen staan om duurzame mobiliteit te realiseren op korte termijn (2020) en op middellange termijn (2030). De MORA formuleerde zowel formeel als informeel meerdere adviezen. In 2014 lichtte de MORA zijn advies over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen toe in het Vlaamse Parlement. De raad zette zich daarnaast in om de publieksparticipatie vlot te laten verlopen. Op 25 april 2017 en 16 mei 2017 organiseerden het departement MOW en de MORA twee ruim bijgewoonde stakholdersbijeenkomsten om de krijtlijnen van de doelstellingen en het actieprogramma in het Mobiliteitsplan Vlaanderen uit te tekenen.

Het is de ambitie van de minister van Mobiliteit en Openbare werken om in 2018 het Mobiliteitsplan Vlaanderen af te werken. Hierbij zal gestreefd worden naar afstemming met het beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Vlaams Klimaatbeleid die ook in opmaak zijn.

Personenmobiliteit

Van bij de opstart van de Mobiliteitsraad zijn het personenvervoer en het mobiliteitsbeleid dat het vervoer van personen zo goed mogelijk moet organiseren één van de speerpunten. Het openbaar en collectief vervoer is één van de belangrijkste pijlers van het duurzaam mobiliteitsbeleid in Vlaanderen en ook een domein waar de MORA kort op de bal speelt. De concretisering van het concept basisbereikbaarheid en de rol van De Lijn en andere actoren bij het invullen ervan is een belangrijk werkthema voor de MORA. Gezien de samenstelling van de MORA zijn de verplaatsingen in het kader van het woon-werkverkeer een bijzonder aandachtspunt.

Maatschappelijke uitdagingen zoals onder meer het klimaat, de congestie en het energievraagstuk vragen een integrale beleidsaanpak van de personenmobiliteit. Daarom werkt de MORA ook intensief rond het thema autogebruik en -bezit en de vele onderwerpen die met dit thema gelinkt zijn, zoals gedeelde mobiliteit of telewerken.

Adviezen en andere initiatieven

In 2017 bracht de Mobiliteitsraad 3 adviezen uit over het thema personenmobiliteit. Daarvan was 1 advies op eigen initiatief.

Documentatienota: daarnaast bracht de Mobiliteitsraad samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de andere regionale sociaal-economische raden een documentatienota uit over de directe kosten van het woon-werkverkeer.

Sprekers: de MORA nodigde op zijn raadsbijeenkomsten of op de bijeenkomsten van de MORA-commissies diverse sprekers uit voor toelichting, kennisdeling en debat over thema’s die betrekking hebben op de personenmobiliteit. Op 24 februari 2017 gaven Sven Van Hoorebeeck en Gerard Vanhaver van PwC een stand van zaken van de draagvlakstudie over de kilometerheffing voor lichte voertuigen. Ook op 24 maart en 19 mei 2017 ontving de MORA vertegenwoordigers van PwC en het departement MOW voor toelichtingen en debat over het dossier kilometerheffing voor lichte voertuigen. Op 7 maart 2017 informeerde Hans Zegers van het kabinet Weyts de MORA over de principes van de hervorming van de Vlaamse taxiregelgeving. Op 14 november 2017 gaven Eric Sempels van het departement MOW en de covoorzitters van de vier proefregio’s voor basisbereikbaarheid een stand van zaken van de ontwikkelingen rond de basisbereikbaarheid en de proefprojecten.

MORA in de pers

1 februari

 

Het Laatste Nieuws

Over het Pendelfonds.

15 maart

 

De Tijd en Het Laatste Nieuws

Over het debat in de MORA over een nieuw wettelijk kader voor taxidiensten, waarin zowel klassieke taxi’s als nieuwe spelers zoals het alternatieve platform Uber kunnen opereren.

16 maart

 

De Standaard

Over een nieuw wettelijk kader voor taxidiensten.

18 maart

 

De Standaard

Over de basisbereikbaarheid.

18 maart

 

De Standaard

Over de verduurzaming van het woon-werkverkeer.

21 oktober

 

De Morgen

Over de bezorgdheid van de MORA inzake de hervorming van de raad van bestuur van De Lijn.

In de kijker

Hervorming Vlaamse taxiregelgeving

Mei 2017

Het landschap van collectief personenvervoer is in volle verandering. Nieuwe digitale platformen, ontwikkelingen in gedeelde mobiliteit en autonome voertuigen, de vergroening van taxivloten ... zullen hun weg moeten vinden naar een toekomstbestendig kader voor collectief personenvervoer.

De Vlaamse Regering keurde op 24 maart 2017 de Conceptnota ‘Hervorming Vlaamse Taxiregelgeving’ goed en vroeg de MORA om advies. De MORA vindt de conceptnota een goede eerste aanzet voor het maatschappelijk debat over de innovatie en hervorming van het collectief personenvervoer. Uit het debat in de MORA bleken nog twee maatschappelijke breuklijnen:

 1. De vraag van de (toekomstige) reiziger naar meer flexibiliteit, toegankelijkheid, gebruikersgemak en transparantie versus de Vlaamse regelgeving voor bestaande en nieuwe spelers binnen de taxisector.
 2. De innovatieve ontwikkelingen binnen het collectief personenvervoer versus de huidige bedrijfscultuur en reglementering van de Vlaamse taxisector.

Deze elementen zullen nog aan een grondiger debat onderworpen moeten worden en verder worden uitgewerkt.

In zijn advies engageert de MORA zich om het platform te zijn voor verdere consultatie en participatie rond de hervorming van de Vlaamse taxiregelgeving en de bijhorende maatschappelijke discussie. Een uitgebreide evaluatie van de bestaande taxiregelgeving is hierbij cruciaal.

Lees het advies

Goederenmobiliteit

Goederenvervoer en logistiek zijn belangrijke actiedomeinen van het Vlaams mobiliteitsbeleid. Hierbij staat de bereikbaarheid van de economische poorten centraal. De Mobiliteitsraad adviseert een integrale benadering volgens het principe van de co-modaliteit. Dat betekent dat we de verschillende vervoersmodi niet afzonderlijk, maar als onderdeel van het totale mobiliteitssysteem beschouwen. De MORA-commissie Goederenvervoer werkt rond de vele onderwerpen die met dit thema gelinkt zijn, waarbij de band tussen economie en goederenvervoer een belangrijk aandachtspunt is. De economische impact van maatregelen zoals kilometerheffing, infrastructuurinvesteringen, lange zware vrachtwagens ... op de logistieke en goederenvervoersector zijn voor de MORA belangrijke aandachtspunten.

Adviezen en andere initiatieven

In 2017 bracht de Mobiliteitsraad 1 advies uit over het thema goederenmobiliteit.

Sprekers: de MORA nodigde op zijn raadsbijeenkomsten of op de bijeenkomsten van de MORA-commissies diverse sprekers uit voor toelichting, kennisdeling en debat over thema’s die betrekking hebben op de goederenenmobiliteit. Op 28 april presenteerde Johan Schoups, administrateur-generaal van Viapass de belangrijkste bevindingen van het eerste jaar kilometerheffing voor vrachtwagens. Op 19 mei 2017 lichtte Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van de NV Vlaamse Waterweg, de visie op de toekomst van de binnenvaart toe en schetste hij de belangrijkste uitdagingen. Op 15 december 2017 gaf Thomas Christiaens van het departement MOW toelichting bij de studie over het vermijdingsgedrag ten gevolge van de kilometerheffing voor vrachtwagens.

MORA in de pers

18 maart

 

De Standaard

Over de kilometerheffing voor vrachtwagens.

1 april

 

De Standaard

Over het complex project Extra containercapaciteit voor de haven van Antwerpen.

15 mei

 

FLOWS

Over de beslissing van de Vlaamse Regering om de tarieven van de kilometerheffing voor vrachtwagens te indexeren en de problemen waarmee de gebruikers van de kilometerheffing op het terrein geconfronteerd worden.

In de kijker

Aandacht voor goederenvervoer in Vlaams Beleidsplan Ruimte

Februari 2017

De MORA gaf op 24 februari 2017 advies over het witboek Beleidsplan Ruimte. Het witboek bevat een prominent luik over goederenvervoer en logistiek. Het duurzaam en multimodaal uitbouwen van Vlaanderen als logistieke draaischijf is één van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het Witboek en het zal eveneens één van de beleidskaders in het Beleidsplan Ruimte vormen. De MORA ondersteunt de ontwikkeling van Vlaanderen als logistieke regio maar om deze logistieke ontwikkelingen maximaal te valoriseren, zijn er drie randvoorwaarden: inzetten op het creëren van toegevoegde waarde, inzetten op werkgelegenheid en bij vervoerskeuzes het comodaliteitsprincipe laten spelen. Deze principes moeten volgens de MORA ook ruimtelijk ondersteund worden.

De logistieke sector wordt geconfronteerd met disruptieve ontwikkelingen. Wil Vlaanderen ook in de toekomst een logistieke draaischijf blijven dan moet het logistiek netwerk dynamisch worden ontwikkeld. Op die manier kan beter ingespeeld worden op veranderingen, onzekerheden en trends.

Essentieel hierbij zijn de knooppunten. De functie van de logistieke knooppunten en hun plaats in de hiërarchie van het vervoersnetwerk moet volgens de MORA dynamisch opgenomen worden in een ruimtelijk beleidsplan. Onder meer een doordacht aantal knooppunten, locatiespecifieke inrichting van de knooppunten en locatiespecifieke ontsluitingsmogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat de netwerken voldoende gewapend zijn tegen de toekomstige groei en de disruptieve ontwikkelingen.

Lees het advies

Alle adviezen goederenmobiliteit

Mobiliteit in haar omgeving

Verkeer en transport hebben een belangrijke impact op de directe omgeving en het milieu.

Hoewel de eco-efficiëntie van de transportsector er sterk op vooruit blijft gaan, zijn nog aanzienlijke inspanningen nodig om de milieu- en gezondheidsimpact van het verkeer nog verder terug te dringen. Deze maatschappelijke uitdagingen vragen bijsturing aan het huidige mobiliteitssysteem. De MORA ziet het als een belangrijke opdracht om de transitie naar duurzame mobiliteit op een objectieve wijze in het maatschappelijk debat te brengen.

Er is nood aan een integrale beleidsstrategie die stap voor stap meer mensen een omslag laat maken naar een zuiniger en schoner voertuigenpark en een efficiënter en duurzamer gebruik van vervoersmodi. De overheid kan dit best doen op basis van een langetermijnvisie, die vertrekt vanuit de reële mobiliteitsbehoeften en verplaatsingsnoden van mensen en bedrijven. Er moet daarbij aandacht zijn voor een gericht prijsbeleid, de uitbouw van kwalitatieve, multimodale alternatieven en voldoende en consistente informatie.

Naast milieu is verkeersveiligheid een belangrijk thema in de werkzaamheden van de MORA. In vergelijking met andere Europese regio’s moet Vlaanderen nog een inhaalbeweging maken op het vlak van verkeersveiligheid. Vlaanderen heeft wel de ambitie om het aantal doden en dodelijk gewonden tot nul te herleiden en daarbij één van de beste Europese regio's op het gebied van verkeersveiligheid te worden. De MORA volgt nauwgezet op hoe de vooropgestelde doelstellingen kunnen bereikt worden.

Adviezen en andere initiatieven

In 2017 bracht de Mobiliteitsraad 6 adviezen uit over het thema mobiliteit in haar omgeving, waarvan 1 in samenwerking met de Vlaamse Havencommissie.


Sprekers: de MORA nodigde op zijn raadsbijeenkomsten of op de bijeenkomsten van de MORA-commissies diverse sprekers uit voor toelichting, kennisdeling en debat over thema’s die betrekking hebben mobiliteit in haar omgeving.

Op 28 april 2017 lichtte Nina Nuyttens van het BIVV de belangrijkste bevindingen van het onderzoek in het kader van de verkeersveiligheidsbarometer 2016 toe. Op 31 augustus 2017 woonde Hilde Bruynseels van VSV het debat bij over het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B.

MORA in de pers

27 februari

 

De Standaard

Over het MORA-avies over het Witboek Beleidsplan Ruimte.

18 maart

 

De Standaard

Over de verduurzaming van het woon-werkverkeer.

In de kijker

Terugkommoment rijopleiding B

September 2017

In het kader van de zesde staatshervorming zijn verscheidene bevoegdheden inzake verkeersveiligheid zoals rijopleiding overgeheveld naar het Vlaams gewest. Eén ervan is de rijopleiding. De Vlaamse Regering zette stappen in de hervorming van de rijopleiding categorie B. Het behoud van zowel zelfstandige begeleiding als begeleiding door een erkende rijschool is een goede keuze. Ook de toevoeging van een leermoment voor vrije begeleiders draagt bij aan een sterkere focus op verkeersveiligheid tijdens de rijopleiding. Het voorgestelde vervolmakingstraject met het terugkommoment voor nieuwe bestuurders is een logische stap in de hervorming van de rijopleiding. Om het draagvlak voor de organisatie van een terugkommoment te vergroten, zal het noodzakelijk zijn om eerst inzicht te verschaffen in de maatschappelijke effecten.

In het terugkommoment wordt best gefocust op attitudes en hogere orde vaardigheden. Oefeningen die eenzijdig focussen op rijtechnieken hebben eerder hun plaats in de basisopleiding.

Een grondige evaluatie in de loop van het verdere hervormingsproces van de rijopleiding waarbij de inhoudelijke invulling van de basisopleiding en het terugkommoment goed op elkaar afgestemd zijn, is nodig.

Een transparante samenwerking met het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en de werkgroep rijopleiding kan zorgen voor een duidelijke link naar het verkeersveiligheidsbeleid en voor meer draagvlak.

De MORA steunt het idee om de prijs van de rijopleiding en het terugkommoment laagdrempelig te houden voor iedereen, maar vindt dat eerst een kwalitatieve invulling moet vooropstaan alvorens een richtprijs kan bepaald worden.

Lees het advies

Kerncijfers

Het nieuwe format geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in werkthema's.